×
Sosyal Sorumluluk Politikamız
Sosyal Sorumluluk Politikamız

Bu politika PLASTEN OTOMOTİV ’in, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin; yönetim, çalışan ve tüm paydaşları için önemini ve önceliğini vurgular.

Bu çerçevede PLASTEN OTOMOTİV ’in sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte faaliyetlerimizi çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. PLASTEN OTOMOTİV olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri çerçevesinde hazırlayıp uyguladığımız İş Etiği Talimatımız, iş yapış şeklimizde bize rehber olur.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

PLASTEN OTOMOTİV Sosyal Sorumluluk İlkeleri

1. İnsan Hakları

İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Türkiye’nin kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

PLASTEN OTOMOTİV olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.

İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.


2. Çalışma Koşulları

2.a. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi
Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz. İşletmeler ILO uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına uymak zorundadır.

Firmamızda belirli şartlara uymak koşulu ile (4857 sayılı İş Kanunu) genç işçi çalıştırılabilir.

Genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler. Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri; temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen 15 yaşını tamamlamış genç işçiler günde sekiz ve haftada kırk saate kadar çalışabilir.

2.b. İnsan ve Çalışan Hakları
Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenmelidir. Fiili çalışma süresi 9 saattir. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılmalı ve birbirini takip eden 6 iş gününden sonra çalışana en az 1 gün tatil hakkı tanınmalıdır.

Çalışma süreleri günde 9 saati, fazla mesai ile birlikte 11 saati aşamaz.

2.c. Özgürce Çalışma Hakkı
Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar uygun bir zaman dilimi dâhilinde İş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmalıdır.

2.d. İş Sağlığı ve Güvenliği
Kurum, en az yasalar çerçevesinde iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlar ve sağlığını korur ve iş ortamının iyileşmesi için sürekli geliştirmeye çalışır.

Çalışma koşulları göz önüne alınarak, koruyucu donanımlar çalışanlara teslim edilir.

Oryantasyon süreci ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilerek, sınava tabi tutulur.

Makinalarda yetkinlik kazandırmadan, personellerin yalnız başına çalışmasına izin verilmez.

Depolarda ürünler istifleme kurallarına uygun olarak istiflenir.

Ağır nesneleri kaldırma kurallarına uygun olarak çalışılır.

Makinaların periyodik olarak bakımları yaptırılır.

Yangın tüplerinin ve ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılır.

Elektrik tesisatlarının, kaldırma ekipmanlarının, taşıma araçlarının periyodik olarak kontrolleri ve bakımları yaptırılır.

İşe başlayan personellerin sağlık kontrolleri yaptırılır ve iş yeri hekimi tarafından muayene edilerek uygunluğu olduğu takdirde çalıştırılır.

Personellerin sağlık kontrolleri en az 3 yılda 1 yapılır.

Ziyaretçilere genel İSG kurallarının bulunduğu kitapçık verilir ve KKD ekipmanları teslim edilerek, şirket içine alınır.

İş kazaları yasal süreç gereği Çalışma Bakanlığına bildirilir.

Şirket içinde ramak kala formları gerektiğinde doldurulur ve iş kazası olmaması için önlemler alınır.

Şirket içinde kullanılan kimyasalların MSDS Kartları, kimyasalın kullanıldığı yerlere asılır ve personeller bilgilendirilir.

Şirket içinde acil durum ekipleri kurulur ve ekiplere eğitimleri verilir. (Yangın, Tahliye Ekibi vs.)

Şirket içinde oy kararı ile çalışan temsilcileri seçilir ve bu temsilcilerin tüm çalışanların sözcüsü olur.

Yetkili olmayan kişilerin bakım, tamirat yapmasına izin verilmez.

Dışarıdan gelen taşeron firmaların tüm resmi belgeleri, sağlık raporları, KKD Ekipmanları vs. olmadan şirket içinde çalıştırılmaz.

Yangın tüpleri ve acil çıkış kapılarının her daim önünün açık ve kullanılabilir olması sağlanır.

Çalışanlara şirket içindeki kurallar anlatılır ve PRS.09.01-EK1 Disiplin Yönetmeliği prosedüründe yer alan ‘Çalışma Kuralları Kitapçığı’ imzalı tutanak karşılığında tebliğ edilir, bu kurallara uymaları gerektiği tabi edilir.

2.f.Eğitim ve Kariyer Geliştirme

Çalışanlarına büyük önem veren PLASTEN OTOMOTİV Yönetimi, çalışanların talepleri ve pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin gelişimini sağlamak için ihtiyaç duyulan kişisel ve mesleki eğitimleri yıllık bir plan doğrultusunda oluşturmaktadır.

Yıl bazında gerçekleştirilen iç ve dış eğitimler sonunda katılımcılarımızın eğitimler ile ilgili değerlendirmeleri dikkate alınarak, eğitim organizasyonlarında da sürekli gelişim hedeflenmektedir.

Zorunlu mesleki eğitimler, çalışma standartlarına göre yapılan eğitim ihtiyaç analizleri ile belirlenip akredite kurumlar aracılığı ile düzenlenmektedir.

2.g. Sendikalaşma ve Çalışanların Temsil Hakkı

İşçilerin sendikaya üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermektedir.

Çalışanlar, yerel kanunlara uygun olarak serbestçe bir araya gelebilme, sendikaya katılabilme, temsilcilerini seçebilme ve işçi konseylerine katılabilme özgürlüğüne sahiptir.

Çalışanlar, Yönetim ile çalışma şartlarına ilişkin olarak taciz, gözdağı verilme ya da misilleme korkusu olmadan iletişim kurabilmektedirler.


3. İş Etiği

3.a. Yolsuzlukla Mücadele
Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.

PLASTEN OTOMOTİV hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyecektir. Rüşvetin hoş görüldüğü ülkelerde dahi rüşvete izin vermeyecektir.

3.b. Taciz ve Ayrımcılık Yasağı
Çalışanlara hangi türde olursa, olsun taciz ve ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, engeli, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dâhildir.


4. Çevre

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Şirketimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. Şirketimizde ‘ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ bulunmaktadır.

PLASTEN OTOMOTİV, hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır.

Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.


Sorumluluk ve Uygulama

Topluluğumuz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

PLASTEN OTOMOTİV çalışanları veya iş ortakları bu yönetmeliği ihlal eden bildiği veya şüphelendiği davranışları resmi raporlama kanallarına bildirmek zorundadır. PLASTEN OTOMOTİV herhangi bir ihlali rapor edene karşı yapılacak misillemeleri yasaklar.